Máte dotaz? 702 280 507 pujcovna@hupnakolo.cz

Půjčovní řád

PRAVIDLA PRO REZERVACI A ZAPŮJČENÍ ELETROKOL v prodejnách Hupnakolo.cz provozovaných společnosti SNECER spol. s r.o. se sídlem: Hlučínská 81, Dolní Benešov 747 22     IČO: 29447712

 

Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250 W a maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích. Maximální nosnost elektrokol je stanovena výrobcem na 120 kg.

 

 1. Pronájem elektrokola je možný pouze po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu s fotografií nájemce a platnou embosovanou platební kartou, vedenou na jméno nájemce na které bude provedena rezervace peněžních prostředků ve prospěch pronajímatele k zajištění jistiny dle smlouvy o zápůjčce.
 2. Nájemcem může být pouze osoba plně svéprávná. Osoby mladší 18 let mohou elektrokolo zapůjčit pouze v přítomnosti a se souhlasem zákonného zástupce. Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronajmout elektrokolo osobám podnapilým či osobám pod vlivem jiných návykových látek.
 3. Nájemce je povinen ověřit si technický stav elektrokola před úhradou kauce (jistoty) a nájemného.
 4. Okamžikem podpisu smlouvy přechází nebezpečí škody na elektrokole na nájemce, a to až do doby jeho vrácení pronajímateli.
 5. Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou pronajatého elektrokola, jakož i s jeho základní údržbou, jako je nabíjení baterie, parkování, transport. atd.
 6. Jízda na pronajatém elektrokole (užívání předmětu) je na vlastní nebezpečí nájemce a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či jiných osobách, ani za zdraví nájemce po celou dobu nájmu.
 7. Nájemce je povinen pro jízdu na elektrokole využívat pouze cesty určené pro cyklisty, případně jiné zpevněné cesty, které neohrozí zdraví nájemce a ani technický stav elektrokola.
 8. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna pronajatá elektrokola včetně příslušenství uvedené v jím podepsané nájemní smlouvě.
 9. Nájemce je povinen vrátit veškeré pronajaté věci čisté. Při nedodržení této povinnosti si pronajímatel vyhrazuje právo na odečtení částky z jistiny (kauce) a to ve výši 499,– Kč za očištění jednoho elektrokola.
 10. V případě prodlení nájemce s vrácením Předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci zvýšené nájemné, a to ve výši 250,– Kč za každou započatou hodinu.
 11. V případě poškození elektrokola nájemcem, je nájemce povinen zaplatit vzniklou škodu pronajímateli. Výše škody bude nájemci doložena formou faktury s rozpisem práce a materiálu. Na úhradu škody lze započítat kauci, která byla vybrána při podpisu smlouvy.
 12. Při ztrátě či odcizení eletrokola hradí nájemce jeho plnou cenu uvedenou v nájemní smlouvě. Nájemce bere na vědomí, že eletrokola nejsou pojištěna. V případě, že elektrokola jsou pojištěna a pojišťovna uzná nárok na vyplacení pojistného plnění, je nájemce povinen zaplatit škodu ve výši spoluúčasti na pojistném plnění.
 13. Pronajimatel zajistí na žádost nájemce pojištění elektrokola proti krádeži, poškození či zničení nehodou, krádeži z auta či nosiče kol a vanalismu. Cena pojištění bude účtovaná k ceně půjčovného.
 14. Ceny se řídí platným ceníkem uvedeným na webových stránkách společnosti www.HUPNAKOLO.CZ
 15. V případě sjednání rezervace na elektrokolo, se nájemce zavazuje uhradit nejpozději do 24 hodin zálohovou fakturu na rezervační poplatek ve výši 50 % celkového nájemného a to na bankovní  účet vedený u KB, číslo účtu 107-2723970237/0100, IBAN: CZ07 0100 0001 0727 2397 0237 jinak rezervace zaniká. Rezervační poplatek se započítává na nájemné. Zbylá část nájemného bude uhrazena při podpisu nájemní smlouvy a to hotově případně bezhotovostně platební kartou.
 16. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy před okamžikem počátku nájmu, a to i bez udání důvodu. Nájemce je povinen doručit pronajímateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn účtovat nájemci storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z uhrazeného rezervačního poplatku, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:
  • Bezplatné zrušení rezervace je možné 10 dnů před počátkem nájmu elektrokola.
  • V případě zrušení rezervace do 5 dnů před počátkem nájmu elektrokola, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z rezervačního poplatku.
  • V případě pozdějšího zrušení rezervace, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z výše rezervačního poplatku.
 17. V rámci zaplacených storno poplatků nabízí pronajímatel nájemci po dohodě možnost zvolit náhradní termín v období mimo hlavní sezonu, tj. mimo období 1. 5.–31. 8. a v tomto náhradním termínu bude zaplacený storno poplatek započten do ceny nájemného.
 18. V případě, že se nájemce rozhodne v provozovně Hupnakolo.cz po zapůjčení elektrokola jakékoliv elektrokolo zakoupit, bude mu z kupní ceny odečtena částka zaplacená za pronájem či testování elektrokola, nejvýše však do výše 5000,– Kč za jedno elektrokolo.
 19. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s rezervační a nájemní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Provozní 5491/1 722 00 Ostrava- Třebovice, internetová adresa: http://www.coi.cz.